Betingelser:

KØB HOS DATA-BASEN:
Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Data-Basen før De har modtaget en ordrebekræftelse fra Data-Basen.

REKLAMATIONSRET:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Data-Basen.

PRISER:
PRISFORBEHOLD M.V.:
Alle priser er er excl. moms hvor intet andet nævnes. Alle priser er i DKK, hvor intet andet nævnes. Der tages forbehold for: Prisstigninger, valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksl. Færøerne og Grønland.

BETALING:
SPECIELT OM EFTER AFTALE:
Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan benyttes såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med Data-Basen Såfremt der ikke foreligger aftale omkring betaling, kan De henvende Dem til Data-Basen pr telefon eller via mail Opnås
betalingsaftale, og er betaling ikke Data-Basen i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Data-Basen sig ret til at beregne rente som angivet på faktura, fra forfaldtidspunkt og indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger, derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Data-Basen, som ikke skriftligt er godkendt af Data-Basen og har ej heller ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Data-Basen forbeholder sig ejendomsretten til leverede vare, indtil hele købesummen inkl leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

SALG:
BESTILLINGER:
Bestillinger kan modtages på telefon, pr. brev, fax, E-mail eller ved brug af bestillingsmodulet på erhvervs afdelingen af Data-Basen's hjemmeside. En ordre er bindende medmindre andet er aftalt. Data-Basen forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr på 25,00 kr. excl. moms, på alle bestillinger under kr. 500,- excl. moms.

AFBESTILLINGER:
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling bør det som udgangspunkt ske på samme måde som bestillingen er foretaget. Alternativt kan det ske ved at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som hvor bestillingen er foretaget.

RETURNERING:
Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage til Data-Basen, og varen skal efterfølgende kunne sælges som ny. Varer der ønskes returneret inden 7 dage, men som ikke umiddelbart kan sælges som ny, kan ikke krediteres til det, på købstidspunktet fakturerede beløb, men kan ansættes skønsmæssigt af Data-Basen ud fra en mulig salgsværdi. Ved tilbagekøb af ram og processorer sker dette altid til prisen på kundens faktura, eller ved prisfald til den aktuelle dagspris. Ikke afhentede varer tilbagefaktureres efter 3 dages henliggetid. Der pålægges 50,- i gebyr næste gang der handles, såfremt ordren ikke er blevet afhentet rettidigt. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

SPECIELT VEDR. SAMLEDE PC-SYSTEMER OG NOTEPADS/BÆRBARE:
Der ydes ingen returret for samlede Pc-systemer, bestillingsvarer eller varer indeholdende software hvor der er gjort an brud på forseglingen. Tilbagekøb af ram og processorer sker altid til prisen på kundens faktura,eller ved prisfald til den aktuelle dagspris. Software pakker der har været åbnet, kan ikke returneres.

FORSVARLIG RETURNERING:
Alle produkter der returneres til Data-Basen skal være forsvarligt indpakket. Alle produkter, der modtages fra Data-Basen indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, betragtes det som skadegørende fejlhåndtering af produktet, hvorfor reklamationsretten bortfalder.

RETURNERING VED FJERNSALG:
Ved fjernsalg forstås køb foretaget via telefon eller Internettet, og hvor varerne bliver afsendt til kunden eller en anden foruddefineret adresse fra købers side. (Varer bestilt via nettet og afhentes på vores adresse betragtes ikke som fjernsalg)! Ved fjernsalg har køberen 14 dages returret fra tidspunktet hvor varen bliver overdraget til modtageren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris ekskl. fragt, hvis varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Varer der ønskes returneret inden 14 dage, og hvor varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Data-Basen ud fra en mulig salgsværdi. Der ydes ingen returret for samlede Pc-systemer og
notepads/bærbare, da disse er unikke og tilpasset kunden behov jf. kundens bestilling/specifikationer. Bestillingsvarer eller varer indeholdende software hvor der er gjort an brud på forseglingen kan ikke returneres. Der gælder ikke 14 dages fortrydelsesret ved handel mellem erhvervsdrivende i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sådan returnerer du:
Ønsker du fortryde dit køb jf. ovenstående kan det ske på følgende måder. Varen returneres til Data-Basen's butik på adressen Storegade 37, 6800 Varde, vedlagt en kopi af købsfaktura, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Data-Basen. Vi anbefaler at De anfører Deres konto oplysninger for hurtig overførsel af Deres tilgodehavende. Husk at der skal være både registrerings og kontonummer for at vi kan overføre beløbet. Data-Basen anbefaler at du retter henvendelse til Data-Basen via e-mail hvor det oplyses at du ønsker at fortryde købet. Herefter returneres produktet til Data-Basen, vedlagt en kopi af købsfaktura, som dokumentation for atden/de returnerede varer er købt hos Data-Basen. Vi anbefaler at De anfører Deres konto oplysninger for hurtig overførsel af Deres tilgodehavende. Husk at der skal være både registrerings og kontonummer for at vi kan overføre beløbet. Varer der returneres på efterkrav eller ufranko nægtes modtagelse.Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning og risiko! Data-Basen anbefaler at varen returneres via Postdanmark, og at varen fremsendes på modtagerkvittering. Således fjernes enhver tvivl om hvorvidt at varen er blevet udleveret til Data-Basen og kunden har mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

REKLAMATION PÅ NYT HARDWARE:
På nyt hardware ydes der 24 måneders reklamationsret mod fabrikationsfejl, medmindre andet er anført, hvilket skal fremgå på købsbevis eller faktura. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side. Data-Basen kan ikke drages til ansvar for tabte data og andre følgeskader, som varer solgt af Data-Basen måtte have skabt.

MEDFØLGENDE MANUALER M.V.:
Medfølgende manualer til Data-Basen’s produkter forekommer hyppigt på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Data-Basen om at disse skal være på dansk, men søges dog som hovedregel, at være på et af de 3 europæiske hovedsprog; engelsk, tysk eller fransk.

MISBRUG OG INDGREB:
Al reklamationsret bortfalder ved misbrug eller indgreb, samt fejlmontering af hardwaren, herunder også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

KOMPATIBILITET:
Data-Basen kan ikke holdes ansvarlig for kompatibilitetsproblemer, som følge af ændringer i konfiguration af Data-Basen sammensatte komponenter.

REKLAMATION, DEFEKTE VARER OG REPARATIONER:
REKLAMATION OVER FEJL OG MANGLER VED PRODUKTET:
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Data-Basen snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden på det tidspunkt, hvor køberen burde have opdaget fejlen eller manglen. Reklamation over fejl og mangler, som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varen skal altid afgives inden rimelig tid efter modtagelsen. Såfremt der ikke afgives erklæring omkring produktets fejl eller mangel inden for rimelig tid, vil det efterfølgende være vanskeligt at kontrollere, hvilket kan besværliggøre det efterfølgende forløb.

TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL:
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Data-Basen, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr svarende til den tid der er forbrugt i forbindelse med test eller fejlsøgning. Arbejdstiden beregnes med timetakst. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør som ikke umiddelbart fremgår på den medsendte RMA skema, kan Data-Basen ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter. Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår da varen ellers vil blive henlagt indtil der forligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet ! Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive faktureret 100,- i gebyr til ny emballage. Varer fremsendt i antistatisk materiale skal returnes i antistatisk materiale, ellers bortfalder reklamationsretten og varen returneres for købers regning. Komplette Pc-systemer som ikke er samlet eller monteret af Data-Basen, og hvor der skal fortages fejlsøgning vil Data-Basen beregne tiden til fejlsøgning med timetakst. Arbejdstiden beregnes pr påbegyndt halve time. Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke at Data-Basen foretager fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.

DATA-BASEN’S BEHANDLING AF RETURVARER:
Vi forbeholder os ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid, idet vi ikke har indflydelse på returneringssiden fra fabrikanten. Såfremt vi tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Vi er uden ansvar for enhver
forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Reklamationsretten er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret.

REPARATIONER:
På reparationer ydes der 3 måneders reklamationsret på selve reparationen.

TAB AF DATA:
Data-Basen kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data. Data-Basen opfordrer derfor køberen til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Data-Basen måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.